رفاه

کل اخبار:1
  • اقتصاد یا فرهنگ؟ مسئله کدام است؟

    اقتصاد یا فرهنگ؟ مسئله کدام است؟

    پیام خانواده - دکتر اشرف السّادات موسوی لقمان دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران و پژوهشگر خانواده معتقد است بیش از بهبود رفاه و شرایط اقتصادی بایستی به مولفه‌های فرهنگی خانواده‌ها توجه کند.